کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 3625   |   تاریخ درج: Thursday, November 10, 2016   |   ساعت: 12:00 AM   |   منبع / نویسنده مطلب: مدیر محتوا

 

ISO 10015

تحقق اهداف سازمان و کسب مزیت رقابتی در گرو داشتن سرمایه های انسانی بالنده، توانمند، شاداب، خلاق و تحول گراست و نیاز است برای توانمند سازی کارکنان استراتژی های مناسبی تدوین گردد.   توانمند سازی در نگرش افراد و قضاوت آنها تاثیر می گذارد و این احساس در آنان برانگیخته می شود که در اهداف مشترک سازمان سهیم هستند و می توانند در کسب و کار و تجارت سازمان و فرآیند کار تاثیر مثبت بگذارند.


مقدمه
تحقق اهداف سازمان و کسب مزیت رقابتی در گرو داشتن سرمایه های انسانی بالنده، توانمند، شاداب، خلاق و تحول گراست و نیاز است برای توانمند سازی کارکنان استراتژی های مناسبی تدوین گردد.   توانمند سازی در نگرش افراد و قضاوت آنها تاثیر می گذارد و این احساس در آنان برانگیخته می شود که در اهداف مشترک سازمان سهیم هستند و می توانند در کسب و کار و تجارت سازمان و فرآیند کار تاثیر مثبت بگذارند.این امر با اجرای برنامه آموزشی بسیار گسترده و با توجه به سطوح جهانی، محلی و استراتژیهای شرکت تعیین و اجرا می شود.
در استاندارد بین المللی ISO10015 که به عنوان یک راهنما برای مجموعه فعالیت های آموزشی سازمانها بکار برده می شود بحث آموزش به عنوان یک نیاز و به عنوان تضمین کننده استقرار نظام مدیریت کیفیت مطرح می باشد. در این استاندارد نیازهای آموزشی کارکنان و پاسخگوئی به آنها از مهمترین ارکان این سیستم می باشد.به نوعی که تامین نیاز آموزشی کارکنان در سازمان به عنوان یک الزام و ضرورت که می تواند جنبه های رقابتی سازمان را نیز پوشش دهد مورد توجه می باشد.تاکید این استاندارد برآن است که کلیه سطوح کارکنان بمنظور ارتقا تعهد سازمان به تولید و ارائه محصولات و یا خدمات با کیفیت آن هم در محیطی که نیازهای مشتریان و انتظارات آنها دائما درحال تغییر و دگرکونی است تنها به کمک آموزش موثر و کارا میتوانند خود را آماده مواجهه باشرایط نوین سازمانها نمایند. در همین راستا این استاندارد دستورالعمل های اجرائی فرایند آموزش را ارائه می دهد.
ویژه گی های استانداردISO 10015:

  1. این استاندارد در تمامی سازمانهای خدماتی- تولیدی – صنعتی – بازرگانی و… کاربرد دارد و همه سازمانها می توانند اجرای برنامه های اموزشی خود را بر اساس آن تنظیم نمایند.
  2. در این استاندارد بهبود مهارتها، ارتقا دانش و رفتارهای مناسب مورد تاکید می باشدو تمام برنامه های آموزشی نیز در راستای موارد فوق می باشد.به عبارت دیگر بحث مهارت، دانش و رفتار در ISO10015 بهم تنیده شده است.
  3. یکی از ویژه گی های بارز این استاندارد توجه به نیاز سنجی و فرآیند آن می باشد که سازمانها را ملزم می کند تا قبل از اقدام به اجرای هر برنامه آموزشی نیازسنجی را انجام داده باشند. فرآیند نیازسنجی در این سیستم به عنوان اولین اقدام در آموزش مطرح می باشد.یکی از اهداف اساسی که این استاندارد در بهبود سازمان ها دنبال می کندآن است که به سازمانهاکمک می کند تا به خوبی بتواننددر زمینه شناخت و تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی و طراحی واجرای آموزش و نهایتا ارزشیابی مستمر فرآیند آموزشی نتایج کار رابررسی و با نظارت بر بهسازی آموزش اهداف مورد نظر سازمان را به خوبی دنبال کنند.

نتیجه گیری
 سازمان های پیشرو امروزه به امر آموزش و مهم تر از آن به نتایج آموزش اهمیت زیادی می دهند. در واقع یکی از مهم ترین و اساسی ترین فعالیت های چرخه برنامه ریزی ، یافتن ارزش فعالیت های انجام شده و شناخت نتایج حاصل از فعالیت ها می باشد. 
بر اساس استاندارد ISO 10015 منابع انسانی سازمانها باید توانمندی و شایستگی آن را داشته باشند که بتوانند عملکردهای فردی و سازمانی خودرا از طریق آموزش بهبوددهند. در این استاندارد به جزئیات در مورد چهار مرحله آموزش پرداخته شده و الزامات هر مرحله را بیان می کندودر تمامی مراحل تاکید بر استمرار نظام ارزشیابی آموزشی دارد.
نتایج ارزشیابی هاو اصلاح اقدامات آموزشی باعث کاهش چشمگیر هزینه هائی خواهد بود که بر اثر ندانم کاری و یا دوباره کاری اتفاق می افتد و حجم زیادی از منابع مالی و وقت کارکنان در اثر بی توجهی و یا کم توجهی به فرایند آموزش تلف می گردد.گرفتن بازخورد از آموزش گیرنده و آموزش دهنده و مدیران و سرپرستان به عنوان نتایج دوره تلقی می گردد.
 عملکردآموزش گیرندگان نیزدربلند مدت موردارزیابی قرارمیگیردونتیجتا مدیریت آموزش باتوجه به اهداف استراتژیک وشرایط موجودمیتواندبرنامه های آموزشی موثرتری راجهت بهبود مستمر فرآیندهای سازمان بعهده گیرد.
ویژگی برنامه های آموزشی بر اساس استاندارد ISO 10015 بر این پایه استوار است که پس از اجرای برنامه آموزشی باید رضایت شرکت کننده – رضایت سرپرستان و مدیران – رضایت مدیریت آموزش- رضایت اساتید و کلیه ذینفعان آموزش حاصل شده باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و خدمات مشاوره، استقرار و اجرای سیستم فوق با شرکت سامان گستران صانع تماس حاصل نمایید.

Share نسخه مخصوص چاپ