همکاران
نام نام خانوادگی تحصیلات سمت  سابقه کاری آدرس ایمیل
امیر عظیمی کارشناسی مدیریت صنعتی مدیر عامل و رییس هیئت مدیره 15 سال azimiamir56@yahoo.com
فهیمه شه طالع کارشناسی مدیریت اجرایی مدیر آموزش و نایب رییس هیئت مدیره 5 سال  
مهدی عظیمی  کارشناسی حسابداری مسئول حسابداری، خرید وتدارکات 5 سال