ماموریت:

ماموریت شرکت سامان گستران صانع:

   - ارائه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدمات تخصصی (مدیریت، اقتصاد، حسابداری و...) در حوزه بهبود عملکرد در سازمان ها با سطح کیفیت مورد انتظار؛

            - گام برداشتن در اعتلای صنعت کشور و منطقه؛

            - حضور در عرصه خدمات تخصّصی جدید (IT, ICT,…

            - کنکاش های علمی.

         اهداف و چشم انداز شرکت: 

         مدیریت و پرسنل شرکت سامان گستران صانع، برنامه کاری خود را جهت دستیابی تعالی سازمانی در افق های زیر تدوین کرده است:

            1. افزایش کمّی و کیفی خدمات تخصّصی شرکت؛

            2. ارائه جدیدترین خدمات در زمینه سیستم های مدیریتی و به روزرسانی مستمر آنها؛

            3. افزایش میزان رضایتمندی و ایجاد اطمینان برای مشتریان از طریق شناسایی، درک و تحقّق نیازمندی های آنان؛

            4. دستیابی به جدیدترین دست آوردهای علمی و تحقیقاتی مرتبط از طریق عضویت و فعالیت در مجامع علمی ملّی و بین‌المللی مدیریت.