سوابق کاری

 


 

 

Customers

رديف

نام  مشتری

موضوع خدمات اجرا شده/دردست اجرا

درصد اجرا

1

سد علويان مراغه

ISO 9001:2008 و ISO 14001:2004

100%

2

سد ستّار خان اهر

ISO 9001:2008 و ISO 14001:2004

100%

3

سد وتصفيه خانه نهند

ISO 9001:2008 و ISO 14001:2004

100%

4

خطّ انتقال آب از زرينه رود (مياندوآب) به تبريز

ISO 9001:2008

100%

5

شركت تعاوني متخصصين كشاورزي

ISO 9001:2008

100%

6

شركت تعاوني پايا

ISO 9001:2008

100%

7

رستوران  فست فود دلستان

SFBB

100%

8

شركت تدبير نوين سازان

ISO 9001:2008

100%

9

شركت تدبير نوين سازان

اجراي چرخه بهره وري

100%

10

رستوران  فست فود دلستان

ISO 22000:2005/HACCP

100%

11

شركت تدبير نوين سازان

ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007

100%

12

رستوران  فست فود دلستان

مراقبت ونگهداري از سيستم  ISO 22000:2005

100%

13

شركت صنايع چرخ دنده تبريز

ISO 9001:2008

عدم پیگیری امور توسط کارفرما

14

شركت سنجه سازان آذر

ISO 9001:2008

عدم پیگیری امور توسط کارفرما

15

شركت تدبير نوين سازان

مراقبت ونگهداري از سيستم  ISO 9001:2008

100%

16

شرکت حصارباغ تبریز

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

100%

17

شركت تدبير نوين سازان

استقرار چرخه كايزن عملياتي و5S

100%

18

شرکت حصارباغ تبریز

استقرار چرخه كايزن عملياتي و چرخه بهروري

100%

19

شركت تدبير نوين سازان

مراقبت ونگهداري از سيستم های

ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007

100%

20

رستوران  سنتی دلستان

ISO 22000:2005/HACCP

100%

21

شركت سنجه سازان آذر

ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007

عدم پیگیری امور توسط کارفرما

22

صنایع چرخ دنده تبریز

ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007

عدم پیگیری امور توسط کارفرما

23

داداش برادر (آیدین)

ISO 22000:2005/HACCP

ISO 9001:2008

100%

24

شرکت کیوان نور جهان

ISO/TS 16949:2009

ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007

85%

25

شركت تدبير نوين سازان

الزامات آزمایشگاه همکار

100%

26

شركت تدبير نوين سازان

ISO/IEC 17025:2005

90%

27

شركت فرید الکتریک آدلم

ISO/IEC 17025:2005

90%

28

فرآورده های گوشتی میهن خوراک

ISO 9001:2008/ISO 22000:2005/HACCP

Product Conformity Certification

100%

29

رستوران  سنتی دلستان

مراقبت و نگهداري از سيستم  ISO 22000:2005

100%

30

آزمایشگاه شركت فرید الکتریک آدلم

الزامات آزمایشگاه همکار

100%

31

شركت تدبير نوين سازان

مراقبت ونگهداری از سیستم های

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007

100%

32

آجیلی ممتاز

ISO 22000:2005 استقرار و اجرای

100%

33

شركت تدبير نوين سازان

HSE-MS

100%

34

شركت اپال ماشین اوراسیا

ISO 9001:2015 استقرار و اجرای

45%

35

شركت بهتاب

ISO 9001:2015 استقرار و اجرای

75%

36

شركت انتقال قدرت دانش محور

ISO 9001:2015 استقرار و اجرای

100%

37

شركت انتقال قدرت دانش محور

CE Marking

برنامه ریزی شده برای اقدامات آتی

38

شركت تدبير نوين سازان

انتقال ISO 9001:2008 به ویرایش 2015

100%

39

آزمایشگاه شركت تدبير نوين سازان

اخذ و تمدید گواهینامه آزمایشگاه همکار

100

40

شركت رسانه گستر ارک(رگا)

 استقرار و اجرای ISO 9001:2015 

100%

41

شركت صنعت کوشافرین تبریز

ISO/TS 16949:2009

عدم پیگیری امور توسط کارفرما

42

شرکت ستاک

استقرار و اجرای ISO 9001:2015 

100%

43

شرکت تعاونی پایا

  استقرار و اجرایISO 13485:2016

عدم پیگیری امور توسط کارفرما

44 شرکت تدبیر نوین سازان

مراقبت ونگهداری از سیستم های

ISO 9001:2015 & HSE-MS
100%
45 شرکت نگار حک انتقال و استقرار واجرای استاندارد  ISO 9001:2015 100%
46 شرکت نگار حک بررسی و ظرفیت سنجی خطوط تولید و امکان سنجی انتقال تکنولوژی جدید (ماشن آلات بروز) از خارج از کشور 100%
47

شرکت صنایع تگرگ اروین

(دانش بنیان)
 طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریت یکپارچه IMS 100%
48 شرکت بازرگانی و بسته بندی بابایی (آنیتافروت)

طراحی، استقرار واجرای استاندارد های

ISO 9001:2015 , ISO 22000:2005& HACCP
100%
49

شرکت صنایع تگرگ اروین

(دانش بنیان)
امکان سنجی تاسیس شرکت و انتقال سیستم تولید سامانه ضد تگرگ به خارج از کشور 100%
50 شرکت ایفا صنعت غرب(دانش بنیان)

طراحی، استقرار واجرای سیستم های مدیریتی

ISO 9001:2015 & HSE-MS
100%
51 شرکت ایفا صنعت غرب(دانش بنیان) طراحی کارخانه 100%
52 شرکت ایفا صنعت غرب(دانش بنیان) طراحی، استقرار واجرای سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه    ISO/IEC 17025:2005 75%
53

شخص حقیقی

مجموعه بازرگانی(صادرات و ورادات)
اجرای طرح امکانسنجی تولید 12میلیون عدد واکس قوطی فلزی 25 گرمی جهت صادرات به آذربایجان 100%
54

شرکت شیرهای صنعتی اردبیل

(دانش بنیان)

انتقال سیستم مدیریت یکپارچه IMS بر اساس تغییرات استانداردهای

ISO 9001 & ISO 14001

100%
55

شرکت زرتاک سبلان

 (روغن مایع ماهک)

طراحی، استقرار واجرای استاندارد های

ISO 9001:2015 , ISO 22000:2005, HACCP, ISO 10004:2012 & ISO 10002:2014
100%
56

شرکت آرمان الکترونیک پرداز

(دانش بنیان)

طراحی، استقرار واجرای استاندارد

ISO 9001:2015
100%
57 شرکت صنایع غذایی ارس مهر

طراحی، استقرار و اجرای استاندارد های

ISO 9001:2015 , ISO 22000:2005, HACCP & ISO 14001:2015
100%
58 شرکت ایفا صنعت غرب(دانش بنیان) طرح امکانسنجی توسعه منابع زیر ساختی و توسعه ابنیه کارگاهی 100%
59 شرکت گاز استان آذربایجان غربی و شهرستان های تابعه ابتدای سال 97

ممیزی داخلی و رفع عدم انطباقات ممیزی مرجع صدور گواهینامه و تمدید گواهینامه های

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,

OHSAS 18001:2007  & HSE-MS
100%
60 فرآورده های گوشتی میهن خوراک

مراقبت و نگهداری سیستم های

ISO 9001:2008/ISO 22000:2005/HACCP

Product Conformity Certification
در حال اجرا از سال 95
61 شرکت آب منطقه ای استان اردبیل و شهرستان های تابعه

طراحی انتقال، بروز آوری و استقرار سیستم های مدیریتی بر اساس آخرین ویرایش استانداردهای بین المللی

ISO 9001, ISO 9004, ISO 14001,

 OHSAS 18001:2007, ISO 10015:1999,

 ISO 10002:2014, ISO 10004:2012,

ISO 27001:2013& 5S
100%
62

شركت انتقال قدرت دانش محور

(دانش بنیان)

امکان سنجی تولید کنترل پنل های هوشمند آتش نشانی با استفاده از تکنولوژی EPKP

(تکنولوژی ثبت شده توسط شرکت)
100%
63

شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت آذر نگین

(متعلق به بنباد مستضعفان)

طراحی، استقرار واجرای سیستم مدیریت کیفیت

ISO 9001:2015
100%
64 شرکت نگارحک نگهداری و مراقبت از سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 100%
65 شرکت فرید الکتریک آدلم تمدید گواهی آزمایشگاه همکار 100%
66 شرکت تدبیر نوین سازان

طراحی، استقرار واجرای سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد

 ISO 14001:2015
100%
67

شخص حقیقی

تولید کننده فرش دستبافت

تهیه و تدوین طرح امکان سنجی تولید سالانه 1600مترمربع فرش دستبافت تبریز در رج های

 50 الی 70 در استان آذربایجان غربی
100%
68 شرکت تدبیر نوین سازان تمدید گواهی آزمایشگاه همکار 100%
69 شرکت وطن شیر تبریز(گلرود)

طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت

ISO 9001:2015
100%
70 شرکت گاز استان آذربایجان غربی و شهرستان های تابعه انتهای سال 97 جهت آمادگی برای ممیزی مراقبتی نوبت دوم در سال 98

بروز آوری، طراحی و استقرار سیستم های مدیریتی بر اساس آخرین ویرایش استانداردهای بین المللی

 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

 & HSE-MS
100%
71

شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت آذر نگین

(متعلق به بنباد مستضعفان)

نگهداری و مراقبت از سیستم مدیریت کیفیت

ISO 9001:2015 و تمدید گواهینامه
100%
72 شرکت وطن شیر تبریز(گلرود)

نگهداری و مراقبت از سیستم مدیریت کیفیت

ISO 9001:2015 و انتقال ISO 22000:2005 به ویرایش جدید سال 2018
100%
73 شرکت نگارحک نگهداری و مراقبت از سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردISO 9001:2015  سال 98 100%
74 شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت آذر نگین تعالی سازمانی(حضور در چهارمین دوره همایش ملی جایزه تعالی و پیشرفت) 100%
75

شرکت دانش سلامت خوراک یاران

(ماهیسا)

طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی بر اساس آخرین ویرایش استانداردهای

بین المللی

ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 & HACCP
در حال اجرا
76 شرکت موتوژن طراحی انتقال، بروز آوری، استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد بین المللی ISO 9001:2015 100%
77 شرکت ارومیه شن ریز ارومیه

طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت

ISO 9001:2015
در حال اجرا
78 شرکت عایق برد

طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت

ISO 9001:2015
در حال اجرا
79 شرکت عایق برد اخذ مجوزهای بین المللی CE & GOST برای محصولات دامنه فعالیت شرکت (فاز اول) 100%
80

شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت آذر نگین

(متعلق به بنباد مستضعفان)
تعالی سازمانی(حضور در پنجمین دوره همایش ملی جایزه تعالی و پیشرفت) 100%
81 شرکت ایفا صنعت غرب(دانش بنیان)

مراقبت و نگهداری از سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی و بهداشت و مدیریت زیست محیطی بر اساس استانداردهای

 ISO 9001:2015 & HSE-MS
100%
82 شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز

طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریتی بر اساس استانداردهای بین المللی

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,

 ISO 45001:2018 & ISO 10004:2018 
در حال اجرا
83

شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت آذر نگین

(متعلق به بنباد مستضعفان)
مراقبت و نگهداری از سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 در حال اجرا
84

نمایندگی های ایران خودرو استان های آذربایجان شرقی و غربی

" 14 مورد نمایندگی"

زیر نظر دفتر منطقه ای ایساکو در تبریز

بروز آوری و ممیزی داخلی و آماده سازی جهت انجام ممیزی مراقبتی سیستم های مدیریتی بر اساس استانداردهای بین المللی

ISO 9001:2015, OHSAS18001:2007

ISO 10002:2014, ISO 10004:2012

"موفقیت پایدار"
100%
85 شرکت صنایع غذایی ارس مهر

مراقبت و نگهداری از سیستم های مدیریت کیفیت، مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی بر اساس استانداردهای

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,

 ISO 22000:2005& HACCP
در حال اجرا
86 شرکت داداش برادر (آیدین)

طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی بر اساس آخرین ویرایش استانداردهای بین المللی

ISO 22000:2018 & HACCP
در حال اجرا
87 شرکت عایق برد دریافت گواهینامه های بین المللی  CE برای دو محصول دامنه فعالیت شرکت (فاز دوم) در حال اجرا
88 شرکت وطن شیر تبریز(گلرود)

نگهداری و مراقبت از سیستم مدیریت کیفیت

ISO 9001:2015 و دریافت گواهینامه جدید برای استاندارد

ISO 22000:2018

در حال اجرا
89 شرکت موتوژن مراقبت و نگهداری از سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد       ISO 9001:2015 در حال اجرا
90

شرکت امین صنعت اورین

(یوناراک)
اخذ مجوزهای بین المللی CE برای دو مورد محصول دامنه فعالیت شرکت (فاز اول و دوم) در حال اجرا
91

شرکت امین صنعت اورین

(یوناراک)
طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد بین المللیISO 9001:2015 در حال اجرا
92

شرکت خاوران پلاستیک شهریار

(دند لوله)
طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد بین المللیISO 9001:2015 در حال اجرا
93 پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریتی بر اساس استانداردهای بین المللی

ISO 9001:2015, ISO 10002:2018,

 ISO 10004:2018

در انتظار

ابلاغ قرارداد

از کارفرما
94 شرکت موتوژن

طراحی، پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات بهره ور (TPM)

در خط CRS  (سیم پیچی کولری)

در انتظار

ابلاغ قرارداد

از کارفرما
95 دانشگاه صنعتی سهند

طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه بر اساس استاندارد

ISO/IEC 17025:2017

برای پژوهشکده پلیمری
در حال عقد قرارداد