سوابق کاری

 


 

 

Customers

رديف

نام  مشتری

موضوع خدمات اجرا شده/دردست اجرا

درصد اجرا

1

سد علويان مراغه

ISO 9001:2008 و ISO 14001:2004

100%

2

سد ستّار خان اهر

ISO 9001:2008 و ISO 14001:2004

100%

3

سد وتصفيه خانه نهند

ISO 9001:2008 و ISO 14001:2004

100%

4

خطّ انتقال آب از زرينه رود (مياندوآب) به تبريز

ISO 9001:2008

100%

5

شركت تعاوني متخصصين كشاورزي

ISO 9001:2008

100%

6

شركت تعاوني پايا

ISO 9001:2008

100%

7

رستوران  فست فود دلستان

SFBB

100%

8

شركت تدبير نوين سازان

ISO 9001:2008

100%

9

شركت تدبير نوين سازان

اجراي چرخه بهره وري

100%

10

رستوران  فست فود دلستان

ISO 22000:2005/HACCP

100%

11

شركت تدبير نوين سازان

ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007

100%

12

رستوران  فست فود دلستان

مراقبت ونگهداري از سيستم  ISO 22000:2005

100%

13

شركت صنايع چرخ دنده تبريز

ISO 9001:2008

عدم پیگیری امور توسط کارفرما

14

شركت سنجه سازان آذر

ISO 9001:2008

عدم پیگیری امور توسط کارفرما

15

شركت تدبير نوين سازان

مراقبت ونگهداري از سيستم  ISO 9001:2008

100%

16

شرکت حصارباغ تبریز

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

100%

17

شركت تدبير نوين سازان

استقرار چرخه كايزن عملياتي و5S

100%

18

شرکت حصارباغ تبریز

استقرار چرخه كايزن عملياتي و چرخه بهروري

100%

19

شركت تدبير نوين سازان

مراقبت ونگهداري از سيستم های

ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007

100%

20

رستوران  سنتی دلستان

ISO 22000:2005/HACCP

100%

21

شركت سنجه سازان آذر

ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007

عدم پیگیری امور توسط کارفرما

22

صنایع چرخ دنده تبریز

ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007

عدم پیگیری امور توسط کارفرما

23

داداش برادر (آیدین)

ISO 22000:2005/HACCP

ISO 9001:2008

100%

24

شرکت کیوان نور جهان

ISO/TS 16949:2009

ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007

85%

25

شركت تدبير نوين سازان

الزامات آزمایشگاه همکار

100%

26

شركت تدبير نوين سازان

ISO/IEC 17025:2005

90%

27

شركت فرید الکتریک آدلم

ISO/IEC 17025:2005

90%

28

فرآورده های گوشتی میهن خوراک

ISO 9001:2008/ISO 22000:2005/HACCP

Product Conformity Certification

100%

29

رستوران  سنتی دلستان

مراقبت و نگهداري از سيستم  ISO 22000:2005

100%

30

آزمایشگاه شركت فرید الکتریک آدلم

الزامات آزمایشگاه همکار

100%

31

شركت تدبير نوين سازان

مراقبت ونگهداری از سیستم های

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007

100%

32

آجیلی ممتاز

ISO 22000:2005 استقرار و اجرای

100%

33

شركت تدبير نوين سازان

HSE-MS

100%

34

شركت اپال ماشین اوراسیا

ISO 9001:2015 استقرار و اجرای

45%

35

شركت بهتاب

ISO 9001:2015 استقرار و اجرای

75%

36

شركت انتقال قدرت دانش محور

ISO 9001:2015 استقرار و اجرای

100%

37

شركت انتقال قدرت دانش محور

CE Marking

برنامه ریزی شده برای اقدامات آتی

38

شركت تدبير نوين سازان

انتقال ISO 9001:2008 به ویرایش 2015

100%

39

آزمایشگاه شركت تدبير نوين سازان

اخذ و تمدید گواهینامه آزمایشگاه همکار

100

40

شركت رسانه گستر ارک(رگا)

 استقرار و اجرای ISO 9001:2015 

100%

41

شركت صنعت کوشافرین تبریز

ISO/TS 16949:2009

عدم پیگیری امور توسط کارفرما

42

شرکت ستاک

استقرار و اجرای ISO 9001:2015 

100%

43

شرکت تعاونی پایا

  استقرار و اجرایISO 13485:2016

عدم پیگیری امور توسط کارفرما

44 شرکت تدبیر نوین سازان

مراقبت ونگهداری از سیستم های

ISO 9001:2015 & HSE-MS
100%
45 شرکت نگار حک انتقال و استقرار واجرای استاندارد  ISO 9001:2015 100%
46 شرکت نگار حک بررسی و ظرفیت سنجی خطوط تولید و امکان سنجی انتقال تکنولوژی جدید (ماشن آلات بروز) از خارج از کشور 100%
47

شرکت صنایع تگرگ اروین

(دانش بنیان)
 طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریت یکپارچه IMS 100%
48 شرکت بازرگانی و بسته بندی بابایی (آنیتافروت)

طراحی، استقرار واجرای استاندارد های

ISO 9001:2015 , ISO 22000:2005& HACCP
100%
49

شرکت صنایع تگرگ اروین

(دانش بنیان)
امکان سنجی تاسیس شرکت و انتقال سیستم تولید سامانه ضد تگرگ به خارج از کشور 100%
50 شرکت ایفا صنعت غرب(دانش بنیان)

طراحی، استقرار واجرای سیستم های مدیریتی

ISO 9001:2015 & HSE-MS
100%
51 شرکت ایفا صنعت غرب(دانش بنیان) طراحی کارخانه 100%
52 شرکت ایفا صنعت غرب(دانش بنیان) طراحی، استقرار واجرای سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه    ISO/IEC 17025:2005 75%
53

شخص حقیقی

مجموعه بازرگانی(صادرات و ورادات)
اجرای طرح امکانسنجی تولید 12میلیون عدد واکس قوطی فلزی 25 گرمی جهت صادرات به آذربایجان 100%
54

شرکت شیرهای صنعتی اردبیل

(دانش بنیان)

انتقال سیستم مدیریت یکپارچه IMS بر اساس تغییرات استانداردهای

ISO 9001 & ISO 14001

100%
55

شرکت زرتاک سبلان

 (روغن مایع ماهک)

طراحی، استقرار واجرای استاندارد های

ISO 9001:2015 , ISO 22000:2005, HACCP, ISO 10004:2012 & ISO 10002:2014
100%
56

شرکت آرمان الکترونیک پرداز

(دانش بنیان)

طراحی، استقرار واجرای استاندارد

ISO 9001:2015
100%
57 شرکت صنایع غذایی ارس مهر

طراحی، استقرار و اجرای استاندارد های

ISO 9001:2015 , ISO 22000:2005, HACCP & ISO 14001:2015
100%
58 شرکت ایفا صنعت غرب(دانش بنیان) طرح امکانسنجی توسعه منابع زیر ساختی و توسعه ابنیه کارگاهی 100%
59 شرکت گاز استان آذربایجان غربی و شهرستان های تابعه ابتدای سال 97

ممیزی داخلی و رفع عدم انطباقات ممیزی مرجع صدور گواهینامه و تمدید گواهینامه های

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,

OHSAS 18001:2007  & HSE-MS
100%
60 فرآورده های گوشتی میهن خوراک

مراقبت و نگهداری سیستم های

ISO 9001:2008/ISO 22000:2005/HACCP

Product Conformity Certification
در حال اجرا از سال 95
61 شرکت آب منطقه ای استان اردبیل و شهرستان های تابعه

طراحی انتقال، بروز آوری و استقرار سیستم های مدیریتی بر اساس آخرین ویرایش استانداردهای بین المللی

ISO 9001, ISO 9004, ISO 14001,

 OHSAS 18001:2007, ISO 10015:1999,

 ISO 10002:2014, ISO 10004:2012,

ISO 27001:2013& 5S
100%
62

شركت انتقال قدرت دانش محور

(دانش بنیان)

امکان سنجی تولید کنترل پنل های هوشمند آتش نشانی با استفاده از تکنولوژی EPKP

(تکنولوژی ثبت شده توسط شرکت)
100%
63

شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت آذر نگین

(متعلق به بنباد مستضعفان)

طراحی، استقرار واجرای سیستم مدیریت کیفیت

ISO 9001:2015
100%
64 شرکت نگارحک نگهداری و مراقبت از سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 100%
65 شرکت فرید الکتریک آدلم تمدید گواهی آزمایشگاه همکار 100%
66 شرکت تدبیر نوین سازان

طراحی، استقرار واجرای سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد

 ISO 14001:2015
100%
67

شخص حقیقی

تولید کننده فرش دستبافت

تهیه و تدوین طرح امکان سنجی تولید سالانه 1600مترمربع فرش دستبافت تبریز در رج های

 50 الی 70 در استان آذربایجان غربی
100%
68 شرکت تدبیر نوین سازان تمدید گواهی آزمایشگاه همکار 100%
69 شرکت وطن شیر تبریز(گلرود)

طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت

ISO 9001:2015
100%
70 شرکت گاز استان آذربایجان غربی و شهرستان های تابعه انتهای سال 97 جهت آمادگی برای ممیزی مراقبتی نوبت دوم در سال 98

بروز آوری، طراحی و استقرار سیستم های مدیریتی بر اساس آخرین ویرایش استانداردهای بین المللی

 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

 & HSE-MS
100%
71

شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت آذر نگین

(متعلق به بنباد مستضعفان)

نگهداری و مراقبت از سیستم مدیریت کیفیت

ISO 9001:2015 و تمدید گواهینامه
100%
72 شرکت وطن شیر تبریز(گلرود)

نگهداری و مراقبت از سیستم مدیریت کیفیت

ISO 9001:2015 و انتقال ISO 22000:2005 به ویرایش جدید سال 2018
100%
73 شرکت نگارحک نگهداری و مراقبت از سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردISO 9001:2015  سال 98 100%
74 شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت آذر نگین تعالی سازمانی(حضور در چهارمین دوره همایش ملی جایزه تعالی و پیشرفت) 100%
75

شرکت دانش سلامت خوراک یاران

(ماهیسا)

طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی بر اساس آخرین ویرایش استانداردهای

بین المللی

ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 & HACCP
در حال اجرا
76 شرکت موتوژن طراحی انتقال، بروز آوری، استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد بین المللی ISO 9001:2015 100%
77 شرکت ارومیه شن ریز ارومیه

طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت

ISO 9001:2015
در حال اجرا
78 شرکت عایق برد

طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت

ISO 9001:2015
در حال اجرا
79 شرکت عایق برد اخذ مجوزهای بین المللی CE & GOST برای محصولات دامنه فعالیت شرکت (فاز اول) 100%
80

شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت آذر نگین

(متعلق به بنباد مستضعفان)
تعالی سازمانی(حضور در پنجمین دوره همایش ملی جایزه تعالی و پیشرفت) 100%
81 شرکت ایفا صنعت غرب(دانش بنیان)

مراقبت و نگهداری از سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی و بهداشت و مدیریت زیست محیطی بر اساس استانداردهای

 ISO 9001:2015 & HSE-MS
100%
82 شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز

طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریتی بر اساس استانداردهای بین المللی

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,

 ISO 45001:2018 & ISO 10004:2018 
در حال اجرا
83

شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت آذر نگین

(متعلق به بنباد مستضعفان)
مراقبت و نگهداری از سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 در حال اجرا
84

نمایندگی های ایران خودرو استان های آذربایجان شرقی و غربی

" 14 مورد نمایندگی"

زیر نظر دفتر منطقه ای ایساکو در تبریز

بروز آوری و ممیزی داخلی و آماده سازی جهت انجام ممیزی مراقبتی سیستم های مدیریتی بر اساس استانداردهای بین المللی

ISO 9001:2015, OHSAS18001:2007

ISO 10002:2014, ISO 10004:2012

"موفقیت پایدار"
100%
85 شرکت صنایع غذایی ارس مهر

مراقبت و نگهداری از سیستم های مدیریت کیفیت، مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی بر اساس استانداردهای

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,

 ISO 22000:2005& HACCP
100%
86 شرکت داداش برادر (آیدین)

طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی بر اساس آخرین ویرایش استانداردهای بین المللی

ISO 22000:2018 & HACCP
100%
87 شرکت عایق برد دریافت گواهینامه های بین المللی  CE برای دو محصول دامنه فعالیت شرکت (فاز دوم) 100%
88 شرکت وطن شیر تبریز(گلرود)

نگهداری و مراقبت از سیستم مدیریت کیفیت

ISO 9001:2015 و دریافت گواهینامه جدید برای استاندارد

ISO 22000:2018

100%
89 شرکت موتوژن

مراقبت و نگهداری از سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد 

      ISO 9001:2015

100%
90 شرکت پایور اندیش

طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد

 بین المللی ISO 9001:2015
در حال اجرا
91 شرکت ممتاز الکتریک

طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد

 بین المللی ISO 9001:2015
در حال اجرا
92

شرکت شیرین شکر

(بستنی حیدربابا)
طراحی، استقرار و اجرای سیستم ایمنی و بهداشت مواد غذایی  بر اساس الزامات  HACCP 100%
93

شرکت شیرین لبن آذر

(لبنیات حیدر بابا)
طراحی، استقرار و اجرای سیستم ایمنی و بهداشت مواد غذایی  بر اساس الزامات  HACCP 100%
94

شرکت امین صنعت اورین

(یوناراک)
اخذ مجوزهای بین المللی CE برای دو مورد محصول دامنه فعالیت شرکت (فاز اول و دوم) در حال اجرا
95

شرکت امین صنعت اورین

(یوناراک)

طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد

بین المللی ISO 9001:2015 

در حال اجرا
96

شرکت خاوران پلاستیک شهریار

(دند لوله)

طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد

بین المللی ISO 9001:2015

100%
97 پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریتی بر اساس استانداردهای بین المللی

ISO 9001:2015, ISO 10002:2018,

 ISO 10004:2018
در حال اجرا
98 شرکت موتوژن

طراحی، پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات بهره ور (TPM)

در خط CRS  (سیم پیچی کولری)

در حال اجرا

99 دانشگاه صنعتی سهند

طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه بر اساس استاندارد

ISO/IEC 17025:2017

برای پژوهشکده پلیمری
در حال اجرا
100 پالایشگاه قیر شرکت ارومیه شن ریز ارومیه تهیه و تدوین پک  FPCو آماده سازی محصولات جهت دریافت گواهینامه های بین المللی  CE برای محصول قیر(عایق/زیرسازی) در حال اجرا
101 شرکت ارس تارلا امین مراقبت و نگهداری و آماده سازی سیستم مدیریتی یکپارچه "IMS" جهت انجام ممیزی نوبت دوم مراقبتی مرجع صدور گواهینامه 100%
102 شرکت ارس تارلا امیر طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریتی یکپارچه "IMS"  آماده سازی برای ممیزی ثبت و صدور گواهینامه های سیستمی 100%
103 شرکت آذر فولاد امین طراحی و آماده سازی سیستم مدیریتی یکپارچه "IMS" جهت آماده سازی برای ممیزی ثبت و صدور گواهینامه های سیستمی 100%
104

شرکت تهویه و برودت وحید

(از صنایع برودتی وحید)
مراقبت و نگهداری و آماده سازی سیستم مدیریت کیفیت جهت انجام ممیزی نوبت اول مراقبتی مرجع صدور گواهینامه 100%
105

شرکت تهویه و برودت وحید

(از صنایع برودتی وحید)

طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریتی بر اساس استانداردهای بین المللی

ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018
100%
106 آزمایشگاه پالایشگاه قیر شرکت راه و ساختمانی ارومیه شن ریز

طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریتی بر اساس استاندارد بین المللی

ISO/IEC 17025:2017
در حال اجرا
107 شرکت خاوران پلاستیک شهریار(دند لوله)

مراقبت و نگهداری از سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد بین المللی

ISO 9001:2015
در حال اجرا
108 آزمایشگاه شرکت فرید الکتریک آدلم

طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریتی بر اساس استاندارد بین المللی

ISO/IEC 17025:2017
در حال اجرا
109 شرکت راه و ساختمانی ارومیه شن ریز

مراقبت و نگهداری از سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد بین المللی

ISO 9001:2015
در حال اجرا
110 آزمایشگاه شرکت خاوران پلاستیک شهریار(دند لوله) مراقبت و نگهداری از سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها  بر اساس استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025:2017 در حال اجرا
111

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا

هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی

پروژه های جاری موسسه عاشورا

مراقبت و نگهداری از سیستم مدیریت مدیریت یکپارچه (IMS)

اجرای متدولوژی 5S

طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت پروژه بر اساس استاندارد

 بین المللی ISO 21502:2020
در حال اجرا
112 شرکت خاوران پلاستیک شهریار(دند لوله) اشتهار به کیفیت (جایزه ملی کیفیت بر مبنای مدل کیفیت جهان اسلام) در حال اجرا