دسته بندی
خدمات مشاوره
  • HACCP

    مجموعه الزامات مربوط به سیستم مدیریت بهداشت مواد غذایی است که این اصطلاح از اول Hazard Analysis & Critical Control Pointe” “  به معنی ” تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی“  گرفته شده است. برای اولین بار HACCP  در سال 1971 در کنفرانس ملّی حفاظت مواد غذایی مطرح شد. سپس در سال 1973 سازمان فضا نوردی آمریکا (ناسا) با همکاری شرکت پیلسبوری این سیستم را برای اطمینان از سلامت مواد غذایی فضا نوردی اجرا کردند. 

    پنجشنبه, آبان 20, 1395