دسته بندی
خدمات مشاوره
  • سیستم مديريت يکپارچه IMS

    سیستم مدیریت یکپارچه یعنی اینکه چند سیستم مدیریت در یک سازمان را کنارهم بگذاریم وبا هم کنترل و مدیریت کنیم.
    البته وجود ویا عدم وجود سیستم یکپارچه در یک سازمان بیشتر برای نماینده مدیریت واحد تضمین کیفیت وممیزان داخلی قابل لمس می باشد.شاید وجود این سیستم برای کارکنان سازمان خیلی مشهود نباشد. سیستم زمانی یکپارچه میشود که حداقل دوران مراقبتی گواهینامه ها گذشته باشد.

    پنجشنبه, آبان 20, 1395