دسته بندی
خدمات مشاوره
  • ISO 10004

    چارچوبی بین المللی برای مدیریت و برنامه ریزی در جهت رضایت مندی مشتریان است.
    این استاندارد راهنمایی است در خصوص طرح و برنامه ریزی و اجرای برنامه هایی در جهت رضایت بیشتر مشتریـــان، این استاندارد باعث می شود که با طبقه بندی نیازهای مشتریان، مجموعه  گواهی گیرنده در مسیر مشتری مداری حرکت نماید. ISO 10004 برای استفاده مجموعه ها صرف نظر از نوع فعالیت، وسعت و نوع محصول آنهاست و اغلب قواعد آن جهت بالا رفتن رضایت مشتری ها از مجموعه می باشد.

    پنجشنبه, آبان 20, 1395