دسته بندی
خدمات مشاوره
  • ISO 27001

    ISO/IEC 27001: قسمی از استانداردهای خانواده  ISO/IEC 27000) استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) است که در سال ۲۰۰۵ توسط سازمان بین‌المللی استانداردها (ISO)  و کمیسیون برق بین‌المللی تدوین گردیده  است. نام کامل این استاندارد بدین صورت است: تکنولوژی اطلاعات – تکنیک‌های امنیت – سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات و نیازمندی ها.

    پنجشنبه, آبان 20, 1395