دسته بندی
خدمات مشاوره
  • ISO 50001

    هدف از این استاندارد توانمند سازی سازمان ها به استقرار سیستم ها و فرایندهای لازم برای بهبود عملکرد انرژی شامل کارایی، بهره برداری و مصرف انرژی است.

    پنجشنبه, آبان 20, 1395