دسته بندی
خدمات مشاوره
  • ISO 22000

    ISO 22000 نظام مديريت ايمني مواد غذايي يك استاندارد جهاني است كه به تصويب اعضاي سازمان جهاني استاندارد (ISO) رسيده است. همه كساني كه در زنجيره توليد مواد غذايي دخالت دارند نظير توليد كنندگان مواد اوليه، توليد كنندگان خوراك دام و آبزيان، پرورش دهندگان دام طيور و آبزيان و شركت هاي حمل و نقل كالا، انبارهاي نگهداري محصول، توليد كنندگان مواد افزودني، توليد كنندگان مواد بسته بندي، توليد كنندگان مواد شيميايي، نظافت و گندزدايي سطوح كارخانه هاي مواد غذايي و نيز شركت هاي خدمات رساني تحت پوشش اين استاندارد جهاني هستند.

    پنجشنبه, آبان 20, 1395