دسته بندی
خدمات مشاوره
  • ISO-TS 29001

    استاندارد ISO/TS29001 توسط کمیته فنّی ISO/TC 67 مواد، تجهیزات و سازه های دریایی برای صنایع نفت ،پتروشیمی و گاز طبیعی منتشر گردید. 
    باتوجه به نیاز خاص این صنایع در توانمند سازی و تکرار پذیری فرآیند های موثر در مشخصه های عملکرد محصول و تعادل این فرآیندها با شرایط محیطی سازمان ISO/TS29001 تاکیدی مضاعف بر اهم موضوعات مطرح در این سازمان نموده است. 

    پنجشنبه, آبان 20, 1395