دسته بندی
خدمات مشاوره
  • IWE-2

    این استاندارد به منظور کمک به موسسات آموزشی میباشد تا سیستم مدیریت کیفیت بر پایه استاندارد ISO 9001 را با توجه به شرایط و ویژگی های خاص موسسات طرح ریزی و پیاده سازی نماید.

    پنجشنبه, آبان 20, 1395