دسته بندی
خدمات مشاوره
  • ISO 45001


    ISO 45001  به مجموعه‌ای از استانداردهای مدیریتِ بهداشت حرفه‌ای و ایمنی اطلاق می‌شود. مدل اجراییِ این مجمـوعه  برای اثباتِ مطابقتِ سیستمِ ایمنی و بهداشتِ سازمان با مشخّصات (الزامات) این استاندارد بین‌المللی و صدور گواهینامه موردِ استفاده قرار می‌گیرد. این استاندارد به منظورِ ارزیابی و بهبود عمل‌کردِ تقریبا تمام سازمان‌ها در همهٔ بخش‌ها و صنایع به کار می‌رود. 

    پنجشنبه, آبان 20, 1395