خدمات آموزش

شرکت سامان گستران صانع در راستای اهداف خود و بر اساس فعالیتهای تعریف شده، آموزش را به عنوان یکی از ارکان اصلی و به عنوان مکمّل بخش مشاوره از ابتدای شروع فعّالیت در دستور کار قرار داده است. 
شرکت سامان گستران صانع با انجام پروژه‌های نیازسنجی آموزشی در سازمانها و شرکتها که خود بخشی از خدمات آموزشی می‌باشد بر اساس نیازمندی موسسات با بهره‌گیری از کادر تخصصی خود، اقدام به طراحی دوره‌های آموزشی می نماید. این دوره‌ها در دو بخش کوتاه مدّت و بلند مدّت تقسیم بندی می شود که با هدف توانمند سازی اطلاعاتی و توسعه مهارتهای کاربردی بر اساس اهداف و رسالتهای سازمانهای متقاضی طراحی و اجرا می‌گردند.