طراحی، استقرار و اجرای ابزارهای سیستم های مدیریتی

طراحی، استقرار واجرای انواع ابزارهای سیستم های مدیریتی شامل:

 1. FMEA (آنالیز حالات بالقوه خرابی در طراحی قطعه/محصول)
 2. SQC (روش کنترل آماری)
 3. SPC (کنترل فرآیند آماری)
 4. SPSS (نرم افزار تحلیل آماری آماری)
 5. Minitab (نرم افزار تحلیل آماری آماری)
 6. COQ (نحوه محاسبه هزینه های کیفیت)
 7. MSA (تحلیل سیستم های اندازه گیری)
 8. APQP(طرح ریزی پیشاپیش کیفیت)
 9. PPAP (فرآیند تایید قطعه تولیدی)
 10. DOE (طراحی آزمایشات آماری)
 11. QFD (گسترش عملکرد کیفیت)
 12. PS (طرویکرد حل مساله)
 13. 5S (نظام آراستگی محیط کار)
 14. RA (آنالیز ریسک)
 15. EAA & RE (تکنیک های ارزیابی ریسک و جنبه های زیست محیطی)

      و...