تهیه و تنظیم استانداردها و خدمات مرتبط

در ارائه این خدمات شرکت سامان گستران صانع ابتدا پیشنهاد مشتری را دریافت و اقدام به تهیه و تنظیم فرمت استاندارد بر اساس پیشنهاد مذکور خواهد نمود در گام دوّم فرمت تهیه شده برای بررسی به ستاد تدوین استاندرد مرکز مربوطه ارائه و کارشناس واحد مربوطه اقدام به بررسی بسته پیشنهادی خواهد نمود.
در گام سوّم بازخوردهای دریافت شده از بررسی از ستاد مذکور بررسی و تغییرات لازم در بسته پیشنهادی اعمال و مجدداً به ایشان جهت اخذ تایید نهایی ارجاع داده خواهد شد.
در گام بعدی پس از دریافت تایید نهایی از کارشناس مربوطه، روال طی شده تا مرحله فوق الذکر به مشتری اعلام و قرارداد تدوین تنظیم و اقدامات شروع مراحل و طی روال اداری تدوین، اعمال خواهد گردید.
در گام نهایی بسته تهیه شده توسط کمیته ملّی تدوین استاندارد مربوطه بررسی و ایرادات آن رفع خواهد گردید.در گام بعدی اقدامات انجام شده به ستاد اعلام و تاییده های چاپ و اخذ شماره ملّی استاندارد صورت خواهد پذیرفت و نهایتاً انتهای فرآیند، چاپ استاندارد تدوین وتایید شده خواهد بود.