آزمایشگاه همکار

تهیه، تدوین و تنظیم مستندات مورد نیاز برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار بر اساس روش اجرایی مصوّب سازمان سازمان ملّی استاندارد ایران و انجام امور مربوط به تمدید اعتبار گواهینامه مذکور برای تمامی آزمایشگاه های شرکت ها و سازمان ها و ارگانهای  دولتی و غیر دولتی و آزمایشگاه های مستقل.